Εικόνες

 

 

 

 

 

 

 

(Οι εικόνες από τις δραστηριότητες και τις σχολικές γιορτές χρησιμοποιούνται στην σχολική ιστοσελίδα κατόπιν σχετικής έγγραφης άδειας των κηδεμόνων στους υπεύθυνους των αντίστοιχων προγραμμάτων – σχολικών γιορτών)

Comments are closed.