Διευκρινίσεις

Σας ενημερώνουμε ότι στην Υ.Α 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) καθώς και στη διευκρινιστική εγκύκλιο 13963/ΓΔ4/26-1-2018 συγκεντρώνονται όλες οι διατάξεις που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία των σχολικών μονάδων της δ/θμιας Εκπαίδευσης. Τόσο η υπουργική απόφαση όσο και η εγκύκλιος είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του σχολείου μας στο σύνδεσμο http://gym-epanom.thess.sch.gr/?page_id=681

Για τις απουσίες των μαθητών οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να γνωρίζουν ότι:

Σύμφωνα με το άρθρο 29 της Υ.Α 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120): «Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο σχολείο κατά την εγγραφή του/της μαθητή/τριας σε αυτό. Η γνωστοποίηση του λόγου των απουσιών συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο στην περίπτωση που προβλέπεται ο μη υπολογισμός τους κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης.»

Σύμφωνα με το άρθρο 28 της Υ.Α 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120): Οι απουσίες δεν διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. Από το τρέχον διδακτικό έτος επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας, εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114). Εάν τις υπερβαίνει, η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και ο/η μαθητής/τρια είναι υποχρεωμένος/η να επαναλάβει τη φοίτησή του/της στην ίδια τάξη.

Ειδικά για το σχολικό έτος 2017-18, μπορεί να χαρακτηριστεί επαρκής και η φοίτηση μαθητή/τριας που πραγματοποίησε έως 164 απουσίες, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα εξής :

α) για τις παραπάνω από τις 114 έχει προσκομίσει δικαιολογητικά από γιατρό που βεβαιώνουν την ασθένεια,

β) ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των δύο τετραμηνιαίων βαθμών διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι δεκαπέντε πλήρες και

γ) δεν έχει κάνει χρήση της μη προσμέτρησης απουσιών του άρθρου 24 παρ. 2 και 3.

Οι υπεύθυνοι τμημάτων θα ενημερώνουν τους κηδεμόνες και θα φροντίζουν να πληροφορούνται τους λόγους απουσίας των μαθητών/τριών. Η ενημέρωση θα γίνεται για κάθε ημέρα απουσίας εντός της εβδομάδας που σημειώθηκε.

Συνεπώς οι γονείς και κηδεμόνες θα καταθέτουν μόνο δικαιολογητικά από γιατρό, αν υπάρχουν, χωρίς να χρειάζεται να προσέρχονται για να δικαιολογήσουν τις απουσίες. Τα δικαιολογητικά για από το γιατρό χρειάζονται ΜΟΝΟ στην περίπτωση που αναφέρεται παραπάνω (για απουσίες πάνω από 114 και μέχρι 164). Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περεταίρω διευκρίνιση.

Όσον αφορά την ενημέρωση από τους εκπαιδευτικούς και για την δική σας εξυπηρέτηση, όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι διαθέσιμοι κάθε Τετάρτη σύμφωνα με το πρόγραμμα που σας έχει σταλεί. Αν κάποιος γονέας επιθυμεί να δει κάποιον εκπαιδευτικό εκτός προγράμματος ενημέρωσης θα πρέπει να ελέγχει ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει μάθημα την ώρα που θέλει να ενημερωθεί. Ενημέρωση στα διαλείμματα ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ για ευνόητους λόγους (εφημερίες καθηγητών, προετοιμασία για το επόμενο μάθημα, προσωπικός χρόνος).

Από τη Διεύθυνση

Comments are closed.